Kontakt

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Microsoft Dynamics 365 for Sales pomáhá obchodním týmům i obchodníkům řídit proces generování nových obchodních příležitostí, sledování obchodních případů, měření a vytváření kvalifikovaných obchodních předpovědí a zároveň efektivně nastavuje proces komunikace se zákazníky. Výsledkem je zrychlení obchodních procesů, vyšší procento uzavřených obchodů a zvýšení věrnosti zákazníků.

Prodávejte více a rychleji. Předvídejte potřeby svých zákazníků, lépe je poznejte a věnujte jim větší pozornost.

Zvyšte ziskovost vašeho podnikání

Použijte integrovanou digitální inteligenci a připravené automatizované obchodní procesy ke zvýšení vašeho obratu. Mějte akviziční náklady pod kontrolou.

Díky správnému zacílení prodávejte více

Maximalizujte výkon vašeho prodejního týmu zacílením na obchodní priority a sledováním plnění jednotlivých úkolů.

Uzavírejte obchody rychleji

Efektivním řízením prodejního cyklu, podporou týmové spolupráce a zlepšením využívání informací z podnikového systému uzavřete obchody rychleji.

Akceschopnost prodejního týmu

Vybavte vaše obchodníky aplikací s pokročilou prediktivní analytikou, digitální inteligencí a automatizovaným hodnocením zákazníků. Poskytněte jim přehledně veškeré události a prodejní signály zákazníků jak z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Sales, tak ze služeb Microsoft Office 365. Díky tomu dokáží obchodníci lépe řídit vztahy se svými zákazníky a budou tak schopni lépe plánovat jednotlivé kroky k úspěšnému uzavření obchodu.

Spolupráce na obchodním případu

Sdílejte získané znalosti a zkušenosti ve vašich prodejních týmech. Využívejte společné práce nad jedním dokumentem, organizujte schůzky, vytvářejte sdílené pracovní prostory. Můžete také používat OneNote s přímou integrací informací a procesů v Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Řízení vztahů se zákazníky

Pomozte svým obchodníkům soustředit se na správné obchodní příležitosti, identifikovat vhodné potenciální zájemce o vaše produkty a zaměřit se na ziskové zákazníky. Umožněte jim díky aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Sales snadno vytvářet plány prodejních tržeb. Vaši obchodníci budou schopni vytvářet dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy s vašimi obchodními partnery a v celkovém pohledu tak budete efektivně řídit celý prodejní proces.

Analýza zákaznických dat

Poskytněte vašemu prodejnímu týmu sadu funkcí pro průběžnou analýzu rozsáhlých dat o zákaznících uložených ve vašem Dynamics 365 a Microsoft Exchange. Umožněte vašim obchodníkům lépe porozumět obchodním vztahům, vyhodnocovat obchodní aktivity s přihlédnutím k předchozím úspěchům a zvolit tak ten správný směr, kterým se budou obchodní aktivity ubírat.

Sada Relationship Insight zahrnuje následující funkce, které skvěle pracují jak samostatně, tak jako celek:

 • Optimalizace zákaznických aktivit

  • Relationship Assistant neustále sleduje vaše aktivity, plány, datové záznamy i komunikaci se zákazníky. Sledováním vašich každodenních činností vám pomáhá zaměřit se na aktivity, které jsou v danou chvíli opravdu důležité, či zdokonalit komunikaci a zlepšovat tak obchodní vztahy.

 • Zachycení emailové komunikace

  • S funkcí Auto Capture budete schopni u jednotlivých záznamů zobrazovat související e-mailové zprávy přímo v prostředí Dynamics 365 bez použití aplikace Outlook.

 • Statistika emailové komunikace

  • o Funkce Email Engagement umožňuje sledovat statistiku e-mailových zpráv vytvořených či odesílaných prostřednictvím aplikace Dynamics 365. Konkrétně lze sledovat, kdy příjemce otevře zprávu, klikne na odkaz, zobrazí přílohu nebo na zprávu odpoví.

Prodejní výkonnost

Motivujte svůj prodejní tým dokonalým mixem poskytovaných informací a nástrojů pro spolupráci. Přehledné manažerské dashboardy v Microsoft Dynamics 365 for Sales vám pomohou nastavit správné obchodní cíle a snadno sledovat jejich aktuální plnění. Integrovaná nápověda v aplikaci vám pomůže sladit jednotlivé obchodní úkoly s osvědčenými postupy.

Obchodní příležitosti

Práce s obchodními příležitostmi v Microsoft Dynamics 365 for Sales je postavena procesně.

Co to znamená?
Každý zaměstnanec pracuje s obchodními příležitostmi prostřednictvím předdefinovaných obchodních procesů postavených na zvoleném řízení prodejního cyklu. Každý typ interakce se zákazníkem, každý splněný úkol, veškeré sbírání a vkládání důležitých dat o zákazníkovi jsou důležitými milníky na cestě od úvodního oslovení až po uzavření obchodu. Nastavené obchodní procesy pomáhají vycházet z osvědčených postupů, a to také při výskytu nestandartních situací. Po zadání požadovaných informací o zákazníkovi, jeho potřebách a preferencích nebo po dokončení specifického obchodního úkolu je v „Procesní liště“ v horní části obrazovky přehledně označeno dokončení dílčího kroku. Jsou-li všechny kroky úspěšně provedeny, můžete přejít s obchodním případem do další fáze. Můžete přitom ve firmě používat různé procesy pro rozdílné obchodní případy – mít například nastaveny rozdílné postupy pro B2C, B2B či internetové prodeje.

Vaše organizace může mít například nastaven obchodní proces tak, že každou novou prodejní příležitost je nutné nejprve kvalifikovat (fáze Qualify), zda má zákazník dostatečný rozpočet na nákup. Poté se musí obchodní příležitost rozvíjet (fáze Develop) a od zainteresovaných stran zjistit více informací o jejich nákupních preferencí. Teprve potom a po patřičném interním schválení může obchodník zaslat nabídku (fáze Propose). Obchodní příležitost se uzavře (fáze Close) ve chvíli, kdy vám zákazník zašle objednávku. V tomto příkladu „Procesní lišta“ pro novou obchodní příležitost ukazuje čtyři fáze, kterými je potřeba projít. Vždy víte, ve které části procesu se právě nacházíte a jaké úkoly a kroky chybí pro úspěšné uzavření příležitosti.

Vypadají vaše obchodní procesy odlišně od tohoto příkladu?
Microsoft Dynamics 365 for Sales obsahuje konfigurovatelné nástroje pro přizpůsobení obchodních procesů tak, aby přesně odpovídaly vašim požadavkům a vašemu oboru podnikání. Jinými slovy, to, co vidíte na „Pracovní liště“ v příkladu na obrázku, uvidíte ve své terminologii a ve svých obchodních fázích. Bez ohledu na to, kolik obchodních procesů ve svém Dynamics 365 for Sales budete používat a jaké budete mít definovány fáze, budou všechny fungovat dle stejných pravidel.

Práce v Microsoft Outlook

Pomocí Microsoft Dynamics 365 pro Outlook můžete využívat funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 prostřednictvím aplikace Outlook na počítači, webu nebo v telefonu. Můžete například zobrazit informace o příjemcích nebo sledovat kontakty, e-mailové zprávy nebo schůzky aplikace Outlook přímo v aplikaci Dynamics 365. Je-li nainstalována Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, zobrazí se podokno aplikace Dynamics 365 vedle vybrané e-mailové zprávy aplikace Outlook. Toto okno se rovněž zobrazí při psaní e-mailové zprávy nebo vytváření schůzky či události.

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook v kombinaci se synchronizací na straně serveru poskytuje kompletní funkce aplikace Dynamics 365 včetně offline provozu.

Díky aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook lze provádět tyto akce

 • Zobrazujte informace o kontaktech a zájemcích z aplikace Dynamics 365 při práci v aplikaci Outlook. Tyto informace můžete zobrazit v kontextu e-mailové zprávy, schůzky nebo události. V aplikaci Dynamics 365 můžete například zobrazit telefonní čísla, název společnosti, nedávné a následující činnosti či poslední záznamy.
 • Propojte e-mailové zprávy, schůzky a události se záznamy aplikace Dynamics 365 jediným kliknutím. Můžete například propojit e-mailovou zprávu s určitým obchodním vztahem, příležitostí nebo obchodním případem. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook rovněž podporuje vlastní entity.
 • Otevřete záznamy aplikace Dynamics 365 a vyhledejte nebo zadejte další podrobné informace.
 • Přidejte telefonní hovor, úkol nebo schůzku do aplikace Dynamics 365.
 • Vytvořte nový záznam aplikace Dynamics 365 pro libovolnou entitu (typ záznamu), pokud byla entita povolena pro mobilní zařízení.
 • Používejte šablony e-mailu, vkládejte do těla e-mailu obsah článků znalostní báze a přikládejte prodejní dokumentaci uloženou v Dynamics 365 do příloh vytvářené e-mailové zprávy či schůzky.
 • Sledujte kontakty aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365.

Marketingové kampaně

Podpořte své obchodní činnosti a zlepšete prodeje pomocí cílených marketingových kampaní v aplikaci Microsoft Dynamics 365. Vytvořte si aktivity pro každou kampaň a přiřaďte je různým členům týmu. Sledujte odpovědi zákazníků i náklady na jednotlivé kampaně. S pomocí funkcionalit pro marketing budete moci správně zacílit a oslovit několika kanály současně. Řešení je vynikajícím pomocníkem každého oddělení marketingu, s jehož pomocí můžete budovat věrnostní či zákaznické kluby a vést personalizované kampaně.

1) Plánování a příprava kampaně

Kampaně jsou základní výchozí entitou pro propojení všech informací, plánovaných úkolů a aktivit kampaně, odezev a vyhodnocení. Kampaně použijete k přípravě kompletní marketingové kampaně od začátku až do konce. Kampaně poskytují rozsáhlé funkce sledování včetně podrobných finančních informací, sestav a několika marketingových seznamů. Kampaně mohou rovněž obsahovat několik plánovaných úkolů a aktivit požadovaných ke koordinaci všech zdrojů potřebných pro kampaň. K dispozici jsou funkcionality jako:

 • Evidence kampaní
 • Příprava prodejní, technické a podpůrné dokumentace
 • Workflow pro schvalování kampaní podle různých kritérií – rozpočet, kanál, cílová skupina, produkty a další
 • Automatické řízení realizace přípravy kampaní s možností zapojit celý tým lidí od idea makers, přes textaře a grafiků, až po plánovače či nákupčí
 • Konfigurace metrik cílů a cílů kampaně pro on-line porovnávání plánovaných očekávání vůči průběžnému stavu i konečnému stavu na konci měřeného období

2) Zacílení pomocí marketingových seznamů

Marketingový seznam je důležitou součástí pro spuštění úspěšné marketingové kampaně. Marketingový seznam může obsahovat jeden libovolný typ záznamu zákazníka jako zájemce, obchodní vztah nebo kontakt. Můžete vytvořit dva typy marketingových seznamů:

 • Statický seznam, který použijte v případě, že chcete přidávat a aktualizovat členy ručně.
 • Dynamický marketingový seznam, který použijte tehdy, když chcete, aby seznam v případě potřeby dynamicky vracel seznam členů, na základě nastavených kritérií hledání. Například jestliže chcete spustit kampaň pro členy v konkrétním městě, použijte dynamický seznam. Dynamický marketingový seznam načítá aktualizovaný seznam členů vždy, když tento seznam otevřete, vytvoříte z tohoto marketingového seznamu rychlou kampaň nebo distribuujete aktivity kampaně pro kampaň přidruženou k tomuto seznamu.

3) Realizace kampaně

V etapě realizace marketingových kampaní oceníte snadnost a intuitivnost ovládání Microsoft Dynamics 365. Zaměřte se na přetavení každého zájmu v reálnou obchodní příležitost. Během realizace kampaně sledujte odpovědi v aplikaci Microsoft Dynamics 365 jako záznamy komunikace, kterou obdržíte od potenciálních zákazníků v reakci na konkrétní marketingovou kampaň. Můžete zaznamenat či ukládat odpovědi na různé aktivity marketingových kampaní a zajistit tak, aby následovala správná reakce. V etapě realizace využijete:

 • Aktivity kampaně, které vám umožní vést komunikaci prostřednictvím různých kanálů: e-mailu, telefonu, SMS, faxu, schůzky či dopisu.
 • Odpovědi na kampaň, které umožní flexibilně zaznamenat reakci zákazníka na reklamní sdělení.
 • Workflow, díky které lze během realizace kampaně zapojit do práce jednotlivé členy týmu.

4) Vyhodnocení marketingové kampaně

Microsoft Dynamics 365 obsahuje nástroje pro on-line monitoring úspěšnosti kampaní. V reálném čase tak můžete sledovat a následně reagovat na vývoj spuštěných kampaní.

 • Díky předdefinovaným reportům můžete sledovat počet odpovědí na kampaň, objem nasmlouvaných příležitostí, získané objednávky atd.
 • Zjistíte, kolik bylo osloveno zákazníků a jaké náklady máte s reálně získaným leadem.
 • Vyhodnocení se provádí zpravidla prostřednictvím řídicích panelů nebo tiskových sestav.
 • Metriky cílů pro měření lze dynamicky upravit podle potřeb společnosti.

Komunikace na sociálních sítích

Do aplikací Microsoft Dynamics 365 byly integrovány funkce Microsoft Social Engagement pod názvem Social Selling Asistent. Díky Social Selling Asistent získávají vaši obchodníci a marketingoví pracovníci komplexní řešení pro personalizovanou komunikaci na sociálních sítích a nástroj pro získávání zajímavých postřehů a podnětů z nich. Social Selling Asistent poskytuje doporučení na sdílení na sociálních sítích tak, abyste mohli zvyšovat svou sociální přítomnost na sociální sítích, získávat důvěru od svých následovníků a generovat více potenciálních zákazníků.

K Microsoft Social Engagement můžete přistupovat přímo z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Sales tak, že si Social Selling Asistent sami stáhnete a nainstalujete z Microsoft AppSource. Social Selling Asistent se objeví automaticky v menu Dynamics 365 a jeho funkce můžete začít ihned využívat přes internetový prohlížeč nebo z tabletu.

Microsoft Social Engagement

Chcete zlepšit vztahy s vašimi stávajícími a potenciálními zákazníky? S nástrojem Microsoft Social Engagement v Microsoft Dynamics 365 máte jedinečnou příležitost získávat jejich podněty a názory přímo ze sociálních sítí jako Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Instagram a z více než tisícovky dalších zdrojů. S pomocí komplexní služby Microsoft Social Engagement budete nejen vědět, kdo, kde a jak o vás mluví, ale získáte i šanci na tyto podněty včas reagovat a ovlivnit tak názory nejen vašich zákazníků, ale i jejich přátel. Můžete lépe sledovat sociální aktivitu odborníků nebo jiných názorových tvůrců.

Nasazením aplikace Microsoft Social Engagement získáte:

 • Okamžitý přehled o tom, kdo, kde a co píše o vašich produktech, komoditě nebo společnosti, a díky tomu můžete pružně reagovat na negativní zkušenosti vašich zákazníků přímo na sociálních sítích.
 • Možnost komunikovat s koncovými zákazníky prostřednictvím médií, která využívají k diskuzím o vašich produktech či službách.
 • Přesnou identifikaci vlivných osob – těch, jejichž obsah (články, videa, příspěvky) ovlivňuje veřejné mínění i názory na vaši společnost.
 • Možnost porozumět tomu, co si o vašem produktu, službách nebo i celkovém přístupu lidé myslí a jak ho vnímají.
 • Identifikaci typického nákupního jednání a širokého okruhu nových potenciálních zákazníků.

Microsoft Social Engagement umí rozpoznat emoce pisatelů (zatím nedostupné pro český jazyk), jejich jazyk nebo zachytit trendy v sentimentu či geografickém rozložení příspěvků. Všechny informace navíc dokáže jednoduše a přehledně analyzovat v grafické podobě na jediné stránce včetně výstražných varování u důležitých událostí.